Aanpak lokaal sportakkoord

In het voorjaar van 2019 hebben de gemeente en verschillende lokale sportorganisaties een intentieverklaring getekend om te komen tot een lokaal sportakkoord. Vervolgens is een onafhankelijke sportformateur aan de slag gegaan. Hij heeft vertegenwoordigers van lokale organisaties en instellingen rond de tafel gebracht en gesproken. Op basis van alle verzamelde informatie en gevoerde gesprekken is het sportakkoord opgesteld.

Intentieverklaring

Aan de basis van het sportakkoord ligt een intentieverklaring die in het voorjaar van 2019 is getekend door vertegenwoordigers van de gemeente en lokale sport.

Sportformateur

In het verlengde van deze intentieverklaring is een onafhankelijke sportformateur ingeschakeld. Jan Janssens ging in mei 2019 in die rol aan de slag. Hij heeft het voortouw genomen bij de verschillende stappen die gezet zijn om te komen tot een lokaal sportakkoord. Per april 2020 zat de taak van sportformateur erop. De lokale coördinator, Lydia van Noord, neemt het stokje van hem over.

Werkwijze

De aanpak die gevolgd is kan puntsgewijs als volgt worden beschreven.

  • Allereerst heeft de sportformateur uit alle mogelijke bronnen informatie over sport en bewegen in Den Helder opgevraagd en opgezocht.

  • Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met tal van organisaties uit de gemeente. De ambities, uitdagingen en ideeën zijn geïnventariseerd en er is bekeken waar kansen liggen en samenwerking mogelijk is. Samen met de gemeente is er op 3 juli 2019 een startbijeenkomst georganiseerd.

  • Er zijn werkconferentie met thematische sessies georganiseerd om samen met de betreffende organisaties en instellingen de ambities en ideeën uit te werken in een concept sportakkoord.

  • Het concept is door de sportformateur ter goedkeuring voorgelegd aan alle betrokken partijen.

  • Na akkoord van alle partijen heeft men het akkoord ondertekend om daarna aan de slag te gaan plannen/acties te realiseren.

  • Wanneer een sportakkoord is gesloten komt vanuit het Rijk, deels via de gemeente en deels via NOC*NSF, een bescheiden uitvoeringsbudget beschikbaar om de plannen te ondersteunen.

  • Voor de besteding van het uitvoeringsbudget en de borging van het sportakkoord werkt de sportformateur een voorstel uit dat besproken wordt in een klankbordgroep met vertegenwoordigers vanuit de gemeente en de lokale sport.

  • De coördinator zal daarna aan de slag gaan en in samenwerking met de adviseur lokale sport ondersteunen waar nodig. Tevens is de coördinator het aanspreekpunt voor alle partijen die werken aan realisatie van actiepunten, monitort de voortgang en brengt daar nieuwsberichten over uit. Hetzij via de website of een nieuwsbrief.

Startbijeenkomst opzet sportakkoord 2019

​Op woensdag 3 juli 2019 vond de kick-off voor het sportakkoord plaats. Meer hierover is te lezen op deze pagina. Bij de organisatie en invulling van de startbijeenkomst werd samen opgetrokken met de gemeente.

Inspiratie uit de praktijk

Tijdens de werkconferentie zijn inspirerende voorbeelden getoond van initiatieven en vormen van samenwerking die een plek zouden kunnen krijgen in een lokaal sportakkoord. Filmpjes van mooie praktijkvoorbeelden zijn op deze pagina te zien.

Klankbordgroep

Enkele organisaties die betrokken waren bij de start van het proces (de intentieverklaring) werden uitgenodigd om als klankbordgroep te fungeren bij het vervolg. Zij werden enkele malen door de sportformateur geraadpleegd.

Adviseur lokale sport

In het najaar van 2019 werd vanuit NOC*NSF bij alle gemeenten die bezig zijn met een lokaal sportakkoord een zogenoemde adviseur lokale sport aangesteld. Voor Den Helder is dat Sigrid Schweitzer. Zij heeft de taak om sportclubs te helpen bij de uitvoering van actiepunten uit het sportakkoord. Hierover is meer te lezen op deze pagina.

Werkconferentie

​Op donderdag 10 oktober vond een werkconferentie met thematische sessies plaats. Hierover is meer te lezen op deze pagina.

Nieuwsbrieven

​Via nieuwsbrieven en deze website worden alle personen en organisaties die belang (kunnen) hebben bij het sportakkoord over de voortgang van het proces geïnformeerd deze pagina.

Ondertekening sportakkoord

​Het sportakkoord bestaat uit twee delen: ambities en acties. Het ambitiedocument is vastgesteld en op dinsdag 5 november 2019 in de raadszaal van het gemeentehuis ondertekend. De actielijst is definitief en te raadplegen via deze link. Nieuwe actiepunten kunnen te alle tijden worden ingediend.

Ondersteuning bij uitvoering

Na de ondertekening van het sportakkoord kan een aanvang worden gemaakt met de uitvoering van de actiepunten uit dat akkoord. Hiervoor is ondersteuning beschikbaar in geld en menskracht. Meer daarover op deze pagina.

© 2020 Coördinator Den Helder