© 2019 Sportformateur Den Helder

Hoe pakken we het aan?

De sportformateur is aan de slag gegaan. Om alle belanghebbenden te informeren over het sportakkoord én om te inventariseren welke ambities, uitdagingen en ideeën er leven bij de potentiële partners organiseerde hij een brede startbijeenkomst. Om de ideeën uit te werken in actiepunten volgde later een werkconferentie.

Werkwijze 

De aanpak die gevolgd wordt kan puntsgewijs als volgt worden beschreven.

  • Allereerst heeft de sportformateur uit alle mogelijke bronnen informatie verzameld over sport en bewegen in Den Helder.

  • Daarnaast is hij in gesprek gegaan met organisaties uit de stad. Hij inventariseert de ambities, uitdagingen en ideeën en kijkt waar kansen liggen en samenwerking mogelijk is. Dat doet hij op verschillende manieren, langs digitale weg en in ‘spreekuren’ en door samen met de gemeente een brede startbijeenkomst te organiseren.

  • Daarna werkt hij in een werkconferentie met thematische sessies samen met de betreffende organisaties en instellingen de ambities en ideeën uit in een concept sportakkoord. In het akkoord probeert hij heel concreet te zijn. Wat zal worden gedaan om de sport In Den Helder (verder) te versterken en de maatschappelijke kracht van sport en bewegen (nog beter) te benutten?

  • Het concept akkoord legt de sportformateur ter goedkeuring voor aan alle betrokken partijen.

  • Is iedereen tevreden met het resultaat? Dan is het tijd voor actie! Alle partijen gaan over tot ondertekening en gaan aan de slag om de plannen te realiseren.

  • Wanneer er een sportakkoord is gesloten komt vanuit het Rijk, deels via de gemeente en deels via NOC*NSF, een bescheiden uitvoeringsbudget beschikbaar om de plannen te ondersteunen.

  • Voor de besteding van het uitvoeringsbudget en de borging van het sportakkoord werkt de sportformateur een voorstel uit dat besproken wordt in een klankbordgroep met vertegenwoordigers vanuit de gemeente en de lokale sport.

 

De planning is om dit hele proces nog dit najaar af te ronden.

Startbijeenkomst

​Op woensdag 3 juli vond de kick-off voor het sportakkoord plaats. Meer hierover is te lezen op deze pagina. Bij de organisatie en invulling van de startbijeenkomst werd samen opgetrokken met de gemeente.

Werkconferentie

​Op donderdag 10 oktober vond een werkconferentie met thematische sessies plaats. Hierover is meer te lezen op deze pagina.

Sportakkoord: ambities en acties

​Het sportakkoord bestaat uit twee delen: de ambities en de acties. Beide documenten zijn in concept gereed. Het eerste deel met ambities is ook al gepubliceerd. Het tweede deel met concrete actiepunten wordt binnenkort ook gepubliceerd. Alles over de inhoud van het sportakkoord is te lezen op deze pagina.

Ondertekening sportakkoord

​De planning is om het sportakkoord op dinsdag 5 november te tekenen.

Nieuwsbrieven

​Via nieuwsbrieven informeert de sportformateur alle personen en organisaties die belang (kunnen) hebben bij het sportakkoord over de voortgang van het proces. Bekijk de nieuwsbrieven op deze pagina.

Contact met de sportformateur

​In de inventarisatiefase heeft de sportformateur spreekuren gehouden, organisaties bezocht en gesprekken gevoerd. Wie nu in contact wil komen met de sportformateur, kan gebruik maken van het contactformulier.