Actiepuntenlijst

Op deze pagina gaat alle aandacht uit naar de vertaling van de algemene ambities in concrete actiepunten. In de actielijst wordt op een rijtje gezet met welke nieuwe initiatieven en vormen van samenwerking praktisch invulling zal worden gegeven aan het Sportakkoord.

Vanwege het coronavirus kunnen wellicht niet alle actiepunten gerealiseerd worden. ingediende plannen hoeven niet per definitie te worden geschrapt. Indien er wijzigingen zijn of actiepunten gaan definitief niet door, neem dan contact op met coördinator Lydia van Noord

Actiepunten

Op grond van de ingediende en besproken ideeën is een actielijst opgesteld. Dit werkdocument wordt door de betrokkenen ter goedkeuring aan alle organisaties voorgelegd. De organisaties die bij die actiepunten worden genoemd, worden gevraagd om hiermee in te stemmen. De actielijst is een werkdocument. Een aantal acties in de lijst is inmiddels al definitief. Nieuwe actiepunten kunnen nog steeds worden ingediend. Aanhaken bij actiepunten is ook mogelijk. Daarvoor dien je je wel eerst als partner aan te sluiten bij het Sportakkoord

​Instemmen, aanpassen of aanvullen?

Stemt jouw organisatie in met de formulering van de actiepunten waarbij deze wordt genoemd? Laat het weten! Wil jouw organisatie een of meer actiepunten aanpassen of aanvullen? Geef het door!

Dat kan door gebruik te maken van het daarvoor bestemde formulier. Druk op de knop hieronder en vul het formulier in.

 

In de actielijst zijn alle actiepunten genummerd. Bij instemming en aanpassing graag duidelijk vermelden om welke actiepunten het precies gaat. Bij nieuwe actiepunten graag aangeven bij welke ambitie het actiepunt past. Bij actiepunten die door verschillende organisaties gezamenlijk (kunnen) worden opgepakt, is het ook van belang om te weten welke organisaties (willen) meedoen, en ook welke organisatie als 'captain' wil fungeren en het voortouw neemt bij de uitvoering. Noem je andere organisaties bij jouw actieplan? Stel die op de hoogte van jouw plannen!

Uitvoering

Dat actiepunten op papier zijn gezet is belangrijk, maar het komt natuurlijk vooral ook aan op de uitvoering. Daarvoor ligt het initiatief bij de verschillende partners. Wanneer de ambities zijn onderschreven en de actiepunten zijn vastgesteld, is het tijd voor de uitvoering. Heb je jouw actie tot uitvoer gebracht of ben je er nog druk mee bezig, deel dit dan met coördinator Lydia van Noord. Middels foto's, filmpjes en je verhaal.

Ondersteuning

Om de uitvoering van de actiepunten te bevorderen is ondersteuning mogelijk. Organisaties die het voortouw nemen bij een of meer actiepunten kunnen daarvoor een bijdrage aanvragen uit het lokale stimuleringsbudget. De procedure die daarbij wordt gehanteerd is eenvoudig.
Vanuit de landelijke sportorganisaties kunnen sportclubs ook een beroep doen op andere vormen van ondersteuning. Dat kun je lezen op de pagina ondersteuning.

Voortgang

Van partners en organisaties wordt verwacht dat zij de voortgang en successen delen, zodat de coördinator op de hoogte blijft van de stand van zaken. Zo kan de adviescommissie vragen naar de voortgang. We houden iedereen op de hoogte van de vorderingen en successen op de pagina met lokale praktijkvoorbeelden en via onze nieuwsbrieven.