Ondersteuning

Om de actiepunten uit het Sportakkoord te realiseren zal soms ondersteuning gewenst of zelfs noodzakelijk zijn. De partners in het akkoord kunnen daarom een beroep doen op financiële als organisatorische ondersteuning.

Stimuleringsbudget Den Helder

Organisaties die het voortouw nemen bij een of meer actiepunten kunnen daarvoor een financiële bijdrage aanvragen uit het stimuleringsbudget Dit geld is bedoeld voor de realisatie van actiepunten. Structurele financiering van menskracht of investering in kapitaalgoederen behoren niet tot de mogelijkheden.

 

Uitgangspunt is dat actiepunten eigenlijk zonder bijdrage gerealiseerd worden. Maar deze financiële steun zou initiatieven kunnen vergemakkelijken of de realisatie versnellen.

Budget aanvragen

De organisaties kunnen een bijdrage uit het stimuleringsbudget aanvragen. De coördinator beoordeelt de aanvragen en legt die voor aan de adviescommissie, waarna het budget door de gemeente wordt uitgekeerd. In de adviescommissie zijn organisaties uit sport, welzijn, zorg, en onderwijs, alsook de gemeente vertegenwoordigd.

 

Stand van zaken na de zomer

Door de corona-uitbraak is toekenning van het stimuleringsbudget opgeschort. Na de zomervakantie neemt coördinator Lydia van Noord contact op met deelnemende organisaties over de stand van zaken: planning en eventuele realisatie van actiepunten en toekenning budget.

Stimuleringsbudget landelijke sport

Voor sportclubs is er naast het lokale stimuleringsbudget ook nog een subsidiepot beschikbaar van NOC*NSF en de gezamenlijke sportbonden.

Clubs kunnen maximaal €850 aanvragen wanneer zij een project starten om nieuwe sporters aan de club te binden. Het gaat om het bereiken van mensen die vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie belemmeringen ervaren om te gaan sporten en bewegen.

Meer informatie over deze subsidieregeling en een aanvraagformulier.

Subsidie in je eigen tak van sport

Sommige sportbonden hebben in het kader van het landelijke Sportakkoord ook nog subsidieregelingen in het leven geroepen voor sportclubs in hun eigen tak van sport. Alle sportclubs doen er dan ook goed aan om de website, nieuwsbrieven en berichten van hun eigen bond goed in de gaten de houden.

Kleine beweegsubsidie

Voor bewegingsstimulering van kinderen van nul tot vier jaar is ook een aparte subsidiepot. Dat wordt beheerd door het Kenniscentrum Sport. Organisaties die zich richten op het activeren van (groot)ouders/verzorgers met kinderen van nul tot vier jaar kunnen een aanvraag doen. In totaal ontvangen 30 lokale organisaties een subsidie van maximaal €1.500. Download de subsidievoorwaarden.

Services

Naast de bovengenoemd stimuleringsbudgetten in geld is er ook een budget aan zogenoemde services beschikbaar. Dat zijn cursussen, themabijeenkomsten, vormen van ondersteuning en procesbegeleiding die landelijke sportorganisaties kosteloos aanbieden. Een goede indruk van de beschikbare mogelijkheden biedt deze brochure.

 

Sportclubs in Den Helder kunnen in de komende jaren aanspraak maken op diensten ter waarde van €10.500. De services kunnen worden aangevraagd via de adviseur lokale sport.

Aanvragen kunnen via e-mail doorlopend worden ingediend en worden gehonoreerd zolang het budget niet is uitgeput.

© 2020 Coördinator Den Helder