top of page

Ondersteuning

Om de actiepunten uit het Sportakkoord te realiseren zal soms ondersteuning gewenst of zelfs noodzakelijk zijn. De partners in het akkoord kunnen daarom een beroep doen op zowel financiële als organisatorische ondersteuning.

Ondersteuning lokaal

Organisaties die het voortouw nemen bij één of meer actiepunten kunnen daarvoor een financiële bijdrage aanvragen uit het lokale stimuleringsbudget Dit geld is bedoeld voor de realisatie van actiepunten.

Wilco Kenter kan ondersteuning bieden bij het vinden van de juiste budgetten. Organisaties kunnen een bijdrage uit het stimuleringsbudget aanvragen.

Stimuleringsbudget landelijke sport

Voor sportclubs is er naast het lokale stimuleringsbudget ook nog een subsidiepot beschikbaar van NOC*NSF en de gezamenlijke sportbonden.

Clubs kunnen maximaal €850 aanvragen wanneer zij een project starten om nieuwe sporters aan de club te binden. Het gaat om het bereiken van mensen die vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie belemmeringen ervaren om te gaan sporten en bewegen.

Meer informatie over deze subsidieregeling en een aanvraagformulier.

Subsidie in je eigen tak van sport

Sommige sportbonden hebben in het kader van het landelijke Sportakkoord ook nog subsidieregelingen in het leven geroepen voor sportclubs in hun eigen tak van sport. Alle sportclubs doen er dan ook goed aan om de website, nieuwsbrieven en berichten van hun eigen bond goed in de gaten de houden.

Services

Naast de bovengenoemd stimuleringsbudgetten in geld is er ook een budget aan zogenoemde services beschikbaar. Dat zijn cursussen, themabijeenkomsten, vormen van ondersteuning en procesbegeleiding die landelijke sportorganisaties kosteloos aanbieden.

Aanvragen kunnen via e-mail doorlopend worden ingediend en worden gehonoreerd zolang het budget niet is uitgeput.

bottom of page