Stimuleringsbudget

Op deze pagina lees je welke mogelijkheden er zijn om een stimuleringsbijdrage aan te vragen voor de realisatie van actiepunten uit het Sportakkoord. De aanvraagprocedure wordt toegelicht, evenals de voorwaarden waaraan aanvragen moeten voldoen. Tot slot worden ook de criteria die worden gehanteerd bij de verdeling van het geld beschreven.

Lokaal budget

Voor de uitvoering van actiepunten uit het Sportakkoord krijgt de gemeente Den Helder in 2020, 2021 en 2022 van het rijk een budget van €30.000 per jaar. Een deel van dit uitvoeringsbudget (€ 5.000 per jaar) wordt gereserveerd voor de borging van het Sportakkoord (met behulp van website, nieuwsbrieven en ondersteuning).

Wie kan aanvragen?

Organisaties die zich hebben aangesloten bij het Sportakkoord, actief bijdragen aan de realisatie van actiepunten uit het akkoord én het voortouw nemen bij een of meer actiepunten kunnen daarvoor een bijdrage aanvragen. Hierbij gaat het om bescheiden incidentele bijdragen die bedoeld zijn om de realisatie van actiepunten te stimuleren. Structurele financiering van menskracht of investering in kapitaalgoederen behoren niet tot de mogelijkheden.
Het uitgangspunt is dat de actiepunten eigenlijk ook zonder extra bijdrage gerealiseerd zouden moeten kunnen worden, maar dat deze bijdragen welkom zijn om initiatieven te vergemakkelijken, de realisatie te versnellen, of zaken beter aan te pakken

 

Aanvraagtermijn

Aanvragen van stimuleringsbudget per actiepunt kan op elk moment. Beoordeling van de aanvraag vindt maandelijks plaats door de adviescommissie . De aanvrager ontvangt goedkeuring of er wordt gevraagd om een aanvulling of toelichting op de aanvraag.

Voorwaarden

Aanvragen voor een bijdrage uit het stimuleringsbudget kunnen uitsluitend worden ingediend via het daarvoor bestemde digitale aanvraagformulier (zie de knop onderaan deze pagina) en dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen.

 • De aanvrager heeft zich aangesloten - of sluit zich aan - bij het Sportakkoord Den Helder en heeft als ‘captain’ het voortouw bij de realisatie van een of meer actiepunten.

 • De omvang van de gevraagde bijdrage (minimaal € 250,- en maximaal € 3000,-) is redelijk in verhouding tot de voorgenomen bestemming van de middelen.

 • De gevraagde bijdrage is bestemd voor de realisatie van een specifiek actiepunt en sluit aan bij een of meer ambities uit het Sportakkoord.

 • Het actiepunt heeft betrekking op een nieuw initiatief, nieuwe vorm van samenwerking, of verbreding van een bestaande activiteit die aansluit bij een of meer van de ambities uit het Sportakkoord.

 • Het budget dient per actiepunt te worden toegelicht en aangevraagd.

 • Indien meer organisaties betrokken zijn bij de uitvoering van het actiepunt draagt de aanvrager van het budget zorg voor de eventuele verdeling van het geld.

 • In de aanvraag wordt kort maar duidelijk beschreven hoe en wanneer het actiepunt wordt gerealiseerd.

 • De aanvrager draagt door eigen inzet en/of middelen zelf ook actief bij aan de realisatie van het actiepunt. Hetzelfde geldt voor andere organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering en via de aanvrager een deel van de stimuleringsbijdrage ontvangen.

 • De aanvrager accepteert de beslissing op de aanvraag. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken of beroep aan te tekenen.

 • Zodra positief wordt beslist op een aanvraag krijgt de aanvrager ook de beschikking over de toegekende middelen.

 • De aanvrager verantwoordt de ontvangen bijdrage door op aanvraag informatie (in woord en beeld) beschikbaar te stellen over de uitvoering van het actiepunt. Deze informatie kan ook worden benut voor verslaglegging (via nieuwsbrief en website) en voor monitoring.

 • De aanvrager stort het geld terug wanneer blijkt dat het actiepunt niet kan worden uitgevoerd.

 

Toetsing

Alle aanvragen die aan de (bovengenoemde) formele voorwaarden voldoen worden beoordeeld  door de coördinator. Als de aanvraag voldoet aan de criteria, maakt de coördinator een voorstel richting de adviescommissie. Een redelijke en evenwichtige toekenning en verdeling van het geld wordt nagestreefd. De criteria die bij de beoordeling en toekenning van het stimuleringsbudget worden gehanteerd zijn:

 

 • In welke mate dragen de actiepunten bij aan de ambities uit het Sportakkoord?

 • In hoeverre kunnen structurele effecten worden verwacht?

 • In hoeverre wordt door organisaties samengewerkt?

 • Hoe groot is de eigen inzet of bijdrage van de aanvrager?

 

Adviescommissie

De adviescommissie, samengesteld met vertegenwoordigers uit sport, welzijn, onderwijs en gemeente, beoordeelt de aanvragen en verdeelt het budget. De leden van de adviescommissie beslissen niet mee over aanvragen waarbij zij direct of indirect een belang bij kunnen hebben. In 2020 wordt voorrang gegeven aan het thema 'Sterk en samen' en aanvragen die betrekking hebben op een viertal ambities:

 

 • Kennisdeling en samenwerking om de sport te versterken (1)

 • Versterking sportorganisaties én vergroting participatie (2)

 • Delen accommodaties en materialen (3)

 • Versterking en verbreding sportaanbieders (6)

 

De bijdragen moeten in alle gevallen relevant zijn. Aanvragen voor actiepunten waarbij verschillende organisaties samenwerken hebben een streepje voor. Zeker wanneer het gaat om gezamenlijke initiatieven of nieuwe vormen van samenwerking van sportaanbieders en maatschappelijke instellingen.

Alle velden* zijn verplicht om in te vullen.

Aanvraagformulier lokaal Sportakkoord stimuleringsbudget

Bedankt voor de inzending! Jouw aanvraag wordt binnenkort beoordeeld