top of page

Actielijst 2022

Op deze lijst staan actiepunten die eind 2021 en 2022 zijn ingediend. Deze lijst wordt bijgehouden met de laatste indiende ideeën en ontwikkelingen. De 6 ambities om uitvoering te geven aan het Sportakkoord zijn hieronder in het roze weergegeven. Daaronder staan de ideeën die organisaties hebben ingediend en zijn goedgekeurd door de adviescommissie.  De bredere ambities die lokaal zijn afgesproken staan in het ambitiedocument.

Sessie 1: Kennisdeling en samenwerking om sport te versterken

Sportaanbieders gaan vaker kennis en ervaring delen en organisatorisch meer samenwerken bij:

 • evenementen, trainingsgroepen, ontwikkeling nieuw aanbod;

 • werving vrijwilligers, scholing, inkoop, administratie, financieel beheer;

 • verdergaande samenwerking in organisatie, mogelijk leidend tot fusie.

 

Sessie 2: Versterking sportorganisaties én vergroting participatie

Sportorganisaties en maatschappelijke instellingen gaan vaker mensen inzetten in de sport die

 • een achterstand tot de arbeidsmarkt hebben;

 • in een geïsoleerde positie verkeren.

 

Sessie 3: Delen accommodaties en materialen

Sportorganisaties en maatschappelijke instellingen gaan meer gebruik maken van elkaars

 • accommodaties;

 • materialen.

 

Sessie 4: Openbare ruimte beweegvriendelijker

Gemeente, sportorganisaties en maatschappelijke instellingen gaan mogelijkheden verkennen om de openbare ruimte zo in te richten dat deze uitnodigt en prikkelt tot meer bewegen.

 

Sessie 5: Verduurzaming sportaccommodaties

Sportaanbieders met accommodaties in eigendom en/of beheer gaan m.b.v. energiescans onderzoeken hoe zij deze (verder) kunnen verduurzamen en zo (meer) kunnen besparen op energie door slimme maatregelen en verstandige investeringen.

 

Sessie 6: Versterking en verbreding ondersteuning sportaanbieders

Er zullen meer initiatieven worden genomen nemen en meer menskracht worden ingezet om sportaanbieders te ondersteunen. Dat zal gebeuren door:

 • deskundigheidsbevordering (aanbod informatie, themabijeenkomsten en cursussen);

 • praktische ondersteuning (inzet buurtsportcoaches en verenigingsondersteuners);

 • inzet social return regeling voor ondersteuning sportclubs;

 • verbreding aandacht en ondersteuning naar sportaanbieders.

 

Sessie 7: Extra aandacht voor een gezonde leefstijl in sportomgeving

Sportorganisaties en maatschappelijke instellingen gaan gericht aandacht schenken aan:

 • gezonde voeding in sportkantines;

 • verantwoord alcoholgebruik in sportkantines;

 • rookvrij maken sportcomplexen;

 • promotie gezonde leefstijl.

 

Sessie 8: Vergroten mogelijkheden voor aangepast sporten

Sportorganisaties en maatschappelijke instellingen gaan sport en bewegen door mensen met een handicap, chronisch ziekte, autisme en andere beperkingen bevorderen door:

 • samenwerking;

 • organisatorische integratie;

 • maatjessport;

 • ontwikkeling en promotie (nieuw vormen van) aangepast sporten.

 

Sessie 9: Meer ouderen in beweging

Sportorganisaties en maatschappelijke instellingen gaan meer ouderen in beweging brengen door:

 • samenwerking bij organisatie activiteiten;

 • ontwikkeling nieuwe activiteiten (specifiek voor ouderen of voor jong en oud);

 • verbetering vervoersmogelijkheden.

 

Sessie 10: Speciale aandacht voor speciale doelgroepen

Sportorganisaties en maatschappelijke instellingen gaan bevorderen dat specifieke doelgroepen, zoals (oudere) migranten, asielzoekers, psychiatrische patiënten en kwetsbare jongeren meer gaan sporten en bewegen door:

 • samenwerking bij organisatie activiteiten;

 • ontwikkeling specifieke activiteiten.

 

Sessie 11: Toegankelijkheid sport voor minder draagkrachtigen vergroten

Sportorganisaties, maatschappelijke instellingen en gemeente gaan zich inspannen om meer mensen met een smalle beurs in staat te stellen om deel te nemen aan sport door:

 • uitbreiding financiële regelingen voor minder draagkrachtigen die tussen wal en schip vallen

 • promotie bestaande regelingen onder doelgroepen en sportaanbieders

 
Sessie 12: Meer kennisdeling en samenwerking sport en zorg

Aanbieders van sport en zorg gaan meer structureel samenwerken en ook kennis en ervaring uitwisselen.

Sessie 13: Nieuwe sportactiviteiten en -evenementen

Sportorganisaties en maatschappelijke instellingen gaan sport en bewegen stimuleren door nieuwe sportactiviteiten en -evenementen te organiseren.

Sessie 14: Extra voorzieningen om sport en bewegen te bevorderen

Sportorganisaties en maatschappelijke instellingen bevorderen sportdeelname op structurele wijze door kleine extra voorzieningen te treffen.

Sessie 15: Nieuwe arrangementen en communicatiemiddelen voor promotie sport en bewegen

Sportorganisaties en maatschappelijke organisaties gaan sport en beweging extra stimuleren door:

 • nieuwe arrangementen te introduceren;

 • nieuwe vormen van communicatie te benutten voor promotie.

 
Sessie 16: Meer samenwerking sport, onderwijs en kinderopvang om kinderen meer en beter te laten bewegen

Sportorganisaties, onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties gaan meer samenwerken om kinderen meer en beter te laten bewegen.

 

bottom of page